Mini Comp Style Guide 2021

December 13, 2020 JANUARY: Lager Mini Comp Categories being judged: 3B Czech Premium Pale Lager3D Czech Dark lager4A Munich Helles5D German Pils6A Marzen6B Rauchbier7A Vienna Lager8A Munich Dunkel8B...

Written by:

December 13, 2020 / Comments (0)