Mini Comp Style Guide 2020

January 21, 2020 BABBS JANUARY: Lager Mini Comp Categories being judged: 3B Czech Premium Pale Lager 3D Czech Dark lager 4A Munich Helles 5D German Pils 6A Marzen 6B Rauchbier 7A Vienna Lager 8A Munich...

Written by:

January 21, 2020 / Comments (0)